Община Минерални бани
Официален сайт

Онлайн услугиЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЧРЕЗ:

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ И ЧРЕЗ:

ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

Всички услуги, предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“ на адрес: 

https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/

 

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да направите своя избор от електронните услуги, предоставяни от Община Минерални бани.

 

КЪМ МОМЕНТА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ:

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ:

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ":

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083 Издаване на виза за проектиране

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

 

Услуги

Предстоящи събития